Hamdard Vision

India dossier tab
اکاډمی
ما رهبران شناخته شده تجارت، صنعت، علم، حکومت، فن آوری، هنر، طب و بهترین ها در حرفه خود هستیم. دستاوردهای ما فراتر از نسل های پیش از ما است. ما فقط خواننده اخبار نیستیم، ما خالق اخبار هستیم. ما از افکار خود هراس نداریم. ما با تکیه بر افکارمان وارد میدان می شویم. ما برای رفع مشگلات راه حل های دوام دارارایه می دهیم و نه راه های دریافت صدقه و خیرات. ما به جهان یاری می رسانیم و جهان هم متقابلا ما را یاری می کند. ما خلاق هستیم. ما قابلیت رقابت کردن داریم و توانمند هستیم.

ما به فرهنگ ها و سرزمین های خود افتخار می کنیم. کشورهای ما سالم، پرقدرت و امن هستند. ما وابسته به یکدیگرهستیم و ازراه سیاحت، تبادلات آموزشی و داد و ستد به یکدیگر متصل هستیم. ما بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و یا ملیت، همگی خواهران و برادران یکدیگریم. زندگی ما به یکدیگر وابسته است. ما از طریق وسایل دیجیتال وهمچنین از طریق ارتباطات شخصی در تماس دایمی با یکدیگریم. ما حقایق را گسترش می دهیم. ما ارزش ها و رفتارهای تحمیل شده را نابود می کنیم. ما به مردم کمک می کنیم تا همدیگر را بهتر بشناسند وراجع به یکدیگر بیاموزند وبه یکدیگر احترام بگذارند. هنگام سفر برای تجارت و یا تفریح به هر کجای دنیا که برویم از بازگشت به خانه هایمان احساس شادمانی می کنیم.

هروز چیزی بهتر از دیروز می شود. به انسانی کمک رسانی شده و صلح گسترش یافته است. خبرها دیگر فقط راجع به تروریسم نیستند و کشورها مشکلات اشان را از راه گفتگو و نه از طریق جنگ و جدل حل می کنند. برادری جایگزین نفرت و جنگ شده است. ما صدای خنده ها و گفتگوی مردم با یکدیگر را می شنویم. ما در همه جای کره زمین احساس امنیت می کنیم. در نگاه های مردم دیگر ترس دیده نمی شود و هیچکس احساس نمی کند مورد تهدید واقع شده است. کودکان آزادانه با دوستانشان بازی می کنند. آنها دیگر گرسنه نیستند و از آموزش های با کیفیت برخوردارند.

ما دردهای دیگران را احساس می کنیم و به آنها در برطرف شدن دردهایشان یاری می رسانیم. ما قربانیان را به قهرمانان تبدیل می کنیم .ما با صرف وقت خود و دوستی و مراقبت از قربانیان، آنها را قوی و توانمند می کنیم. ما برای آنها ابزار و منابع و امکانات فراهم می کنیم تا بتوانند محیط اطراف خود را تغییر دهند. ما برای آنها سرمشق هستم. ما عامل ایجاد تغییرات هستیم.

ما بخشی از واقعیتی پرمعنی تر و عظیم تر از خودمان هستیم. ما از رویارویی و درگیرشدن با دشواری های جهان ترس نداریم. ما شجاع و کنجکاو هستیم و حقایق جهان را با جستجوگری وکنجکاوی های خودمان کشف می کنیم. خلاقیت ها و اعتقادات ما سلاح ما است. ما همراه هم می آموزیم. به هم می پیوندیم. با یکدیگر خلق می کنیم و پشتیبان یکدیگر هستیم.
Collective Vision
We are prominent leaders of business, industry, science, government, technology, arts, medicine, and are at the top of our chosen fields. We have accomplished more than any other generation before us. We don’t just read the news, we create the news. We aren’t afraid of our ideas– we act on them. We offer sustainable solutions– not charity. We innovate. We help the world, and the world helps us back. We are creative, competitive, and powerful.

We are proud of our cultures and homelands, and our countries are healthy, strong, and safe. We are interdependent– connected through tourism, educational exchange, and trade. Regardless of race, religion, or nationality, we are brothers and sisters. Our lives are interconnected and we are in constant communication– both digitally and in person. We spread truth. We smash stereotypes. We help people learn about and respect each other. While we travel the world for business and pleasure, we are always happy to return home.

Each day something gets better, someone is helped, and peace is spread. The news shows no more terrorism, and countries solve their problems through communicating– not arguing. Hate and war has been replaced by brotherhood. We hear the sounds of laughing and people talking, and we feel safe anywhere on Earth. There is no fear in people's eyes, and no one feels threatened. Children play freely with friends, their stomachs are full, and all are getting a quality education.

We feel the pain of others and help them work through it. We turn victims into heroes. We empower them by sharing our time, care, and friendship. We provide tools and resources to help THEM make a difference in their OWN communities.  We are role models. We make a difference.

We are part of something meaningful and larger than ourselves. We are not afraid of the world’s challenges. We are brave, curious, and discover the truth by exploring the world ourselves. Our creativity and ideas are our weapons. Together we learn, connect, create, and support each other.